Non arrenderti, fortuna!

Non arrenderti, fortuna!

di Paola Segantin